banner

Thanh toán trả sau vào cuối kỳ

Cung cấp dịch vụ thanh toán trả sau cho khách hàng doanh nghiệp, sử dụng mã QR để nhận diện khách hàng công nợ và hạn mức công nợ cho phép