Tổng quan

DBIZ API Manager là giải pháp hoàn chỉnh để xây dựng, tích hợp và hiển thị các dịch vụ kỹ thuật số dưới dạng API, có thể giúp các tổ chức quản lý, bảo mật và kiểm soát được các API một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Những điểm chính của giải pháp

API Publisher

API Publisher cung cấp giao diện giúp người dùng có thể phát triển và quản lý các API.

API Publisher được thiết kế để tạo và phát triển API, bảo mật, kiểm tra, lưu trữ các phiên bản API một cách dễ dàng.

API Publisher cũng đáp ứng các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý API, xuất bản API, quản lý lưu lượng truy cập.

API Developer Portal

API Developer Portal là giao diện web cho phép nhà phát triển cho phép API Publisher lưu trữ đồng thời API Consumer tự đăng kí, đánh giá, sử dụng API một cách an toàn và dễ dàng.

Service Catalog

Service Catalog là một nơi mà nhà phát triển có thể đăng kí dịch vụ dạng RESTful.

Service Catalog là một trong những tính năng cho phép ưu tiên tích hợp API trên API Manager.

Thông qua Service Catalog, các dịch vụ tích hợp được cung cấp cho layer API Management để có thể trực tiếp tạo proxy API bằng cách sử dụng chúng.

Data Plane

Data Plane là nơi hiển thị cho cộng đồng người sử dụng và đồng vai trò là proxy cho các lệnh call đến API. Điều này cũng cung cấp các khả năng cho hệ thống như bảo mật, giới hạn tốc độ, giới hạn lưu lượng truy cập,…

API Gateway

API Gateway đồng vai trò như điểm đầu vào cho các request được gửi tới các API do API Manager quản lý.

API Gateway thực hiện xác thực JWT token bằng cách xác thực chữ ký, nhà phát hành, thời gian hết hạn, đăng kí.

Key Manager

Key Manager là nhà cung cấp danh tính cho API Manager và hoạt động như Secure Token Service. API Manager hỗ trợ cho nhiều kiểu xác thực khác nhau như: Oauth 2.0, Basic Auth, Mutual SSL.

Key Manager cũng thực hiện xác thực phạm vi. Nó cũng có thể tạo JWT Token để chuyển các thuộc tính của người dùng cuối sang backend nếu được cấu hình trong hệ thống.

Traffic Manager

Traffic manager là 1 thành phần hỗ trợ quản lý lưu lượng truy cập API giảm thiểu rủi ro khiến API bị quá tải.

Traffic manager được sử dụng để cân bằng tải giữa các API Gateway:

  • Tăng tính khả dụng của API
  • Cải thiện hiệu suất thực thi API
  • Dễ dàng mở rộng
  • Dễ sử dụng

Tài liệu sản phẩm