Tổng quan

DBIZ Enterprise Integrator là một nền tảng tích hợp cho phép tích hợp lấy API làm trung tâm bằng cách sử dụng kiến trúc tích hợp như microservices hoặc ESB tập trung.

Những điểm chính của giải pháp

Centralized ESB

  • Trung tâm xử lý của DBIZ Enterprise Intergrator (EI) là một Micro Intergrator Server, nó là một công cụ hướng sự kiện và chuyển đổi message theo tiêu chuẩn.
  • ESB xử lý trên message như: chuyển đổi, hỗ trợ các quy trình xử lý, …
  • Khi sử dụng kiến trúc tích hợp tập trung, dựa trên API thì Micro Integrator có thể được sử dụng làm lớp tích hợp trung tâm để xử lý các tác vụ của hệ thống.

Microservices

  • Khi triển khai hệ thống phi tập trung, Micro Integrator dễ dàng triển khai các hoạt động tích hợp như Integration (micro) services, API (micro) service.

Low code integration

  • Micro Integrator kết hợp với bộ Integration Studio để có thể xây dựng các luồng tích hợp bằng giao diện kéo thả đơn giản, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn với các công cụ.

Administrator

  • Bộ Micro Integration Dashboard được thiết kế để giám sát và quản lý các phiên bản trên Micro Integrator
  • Ở đây có thể hiển thị và quản lý các artifacts, logs, các phiên bản của máy chủ đồng thời hiển thị các thông tin của API, Endpoint, …

Tài liệu sản phẩm