Tổng quan

DBIZ Financials - Phân hệ tài chính kế toán là thành phần cơ bản gói giải pháp DBIZ ERP với các chức năng tổ chức nền tảng hoạt động cho hệ thống ERP; khai báo dữ liệu danh mục phục vụ các phân hệ hoạt động; tổng hợp các bút toán các phân hệ sổ phụ; hạch toán các bút toán tổng hợp; thực hiện các nghiệp vụ Phân bổ, Kết chuyển, Giá thành; lập báo cáo tài chính, quản trị, phân tích đa chiều; kiểm soát kỳ kế toán.

Những điểm chính trong phân hệ

Kế toán tổng hợp - GL

Phân hệ GL là phân hệ lõi quan trọng của bộ giải pháp DBIZ Financials. Các chức năng chính của GL gồm có:

 • Lược đồ kế toán và quy tắc định khoản kế toán (COA)
 • Khai báo tài khoản hạch toán
 • Bút toán thủ công
 • Truy vấn định khoản, phát sinh tài khoản
 • Bút toán kết chuyển, phân bổ
 • Tính giá thành hàng sản xuất

Ngân sách và Kiểm soát ngân sách - Budget Control

 • Báo cáo ngân sách
 • Kiểm soát Chi phí theo trung tâm
 • Import số liệu ngân sách từ các hệ thống khác
 • Phân cấp phê duyệt Ngân sách
 • Quy trình điều chỉnh ngân sách

Kế toán thu - AR

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý hóa đơn phải thu
 • Quản lý công nợ khách hàng
 • Quản lý các lần thu tiền
 • Thanh toán trả lại hàng

Kế toán chi - AP

 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý hóa đơn đầu vào
 • Quy trình thanh toán mua sắm
 • Quy trình thanh toán mua TSCĐ
 • Quy trình thanh toán mua nội bộ

Tài sản cố định - FA

 • Khai báo nhóm tài sản/ccdc, tài sản/ccdc
 • Tăng tài sản cố định
 • Khấu hao TSCĐ/CCDC
 • Điều chuyển tài sản cố đinh
 • Kiểm kê TSCD bằng công nghệ QR Code

Tiền, Dòng tiền, Ngân hàng - Cash flow management

 • Quản lý khoản vay, cho vay, đi vay
 • Quản lý tài chính dự án
 • Dự báo dòng tiền
 • Cổng thông tin thu hồi công nợ
 • Quản lý ngân quỹ và các khoản tương đương tiền (cổ phiếu, trái phiếu, sổ tiết kiệm)
 • Phân tích dòng tiền

Chi phí - Expense

 • Xử lý tự động hóa đơn đầu vào và 3-Way matching
 • Tự động xử lý hóa đơn đầu vào
 • Đối chiếu tự động Hóa đơn (Invoice) – Hợp đồng (PO) – Nhập kho (Receipt)
 • Đơn giản và số hóa quy trình tạo – duyệt chi phí đối chiếu ngân sách
 • Tạm ứng công tác phí đơn giản nhanh chóng
 • Kiểm soát chi phí theo thời gian thực
 • Phân quyền phê duyệt
 • Đo lường hiệu quả

Báo cáo tài chính

DBIZ Financials cung cấp đầy đủ hệ thống báo cáo tài chính đáp ứng nhu cầu Quản trị và yêu cầu chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Các nhóm báo cáo được xây dựng sẵn gôm có:

 • Bảng cân đôi kế toán
 • Bảng cân đối phát sinh
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Các sổ tổng hợp và sổ chi tiết.

Tài liệu sản phẩm