Tổng quan

DBIZ IAM là một dịch vụ quản lý danh tính và truy cập (IAM), có thể giúp các tổ chức quản lý danh tính và quyền truy cập của người dùng đối với các ứng dụng và tài nguyên.

Những điểm chính của giải pháp

DBIZ IAM - Single Sign On (SSO)

Thông tin người dùng được thiết lập, quản lý tập trung, hỗ trợ SSO giữa các ứng dụng trong doanh nghiệp, một số chức năng chính:

 • Đăng nhập một lần, sử dụng trên tất cả ứng dụng
 • Hỗ trợ người dùng tự quản lý thông tin cá nhân
 • Quản lý thông tin truy cập
 • Hỗ trợ multi-tenancy

DBIZ IAM – My Account

My Account là một ứng dụng web cho phép người dùng quản lý các tùy chọn liên quan đến tài khoản người dùng trong doanh nghiệp. Với ứng dụng này, người dùng có thể:

 • Quản lý hồ sơ người dùng
 • Liên kết các tài khoản khác
 • Xuất hồ sơ người dùng
 • Đặt lại mật khẩu
 • Cấu hình phục hồi tài khoản
 • Cấu hình xác thực đa yếu tố
 • Theo dõi phiên người dùng đang hoạt động
 • Xem, thu hồi hoặc chỉnh sửa sự đồng ý cho các ứng dụng đã đăng ký.

DBIZ IAM – Console

Đăng ký xác thực/ phân quyền ứng dụng dễ dàng với DBIZ AIM – Console.

Hỗ trợ quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa hoặc phân quyền người dung với các ứng dụng đã được thiết lập SSO.

Tài liệu sản phẩm