Tổng quan

Quản pháp nền tảng tích hợp DBIZ Integration hiện đại bao gồm Tích hợp dữ liệu (Enterprise Integration), tích hợp ứng dụng (API Management), định danh truy cập (Identity Access)

Những điểm chính trong phân hệ

Enterprise Integration

DBIZ Enterprise Integrator là một nền tảng tích hợp cho phép tích hợp lấy API làm trung tâm bằng cách sử dụng kiến trúc tích hợp như microservices hoặc ESB tập trung.

Dùng thử

API Manager

DBIZ API Manager là giải pháp hoàn chỉnh để xây dựng, tích hợp và hiển thị các dịch vụ kỹ thuật số dưới dạng API, có thể giúp các tổ chức quản lý, bảo mật và kiểm soát được các API một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Identity Access Manager

DBIZ IAM là một dịch vụ quản lý danh tính và truy cập (IAM), có thể giúp các tổ chức quản lý danh tính và quyền truy cập của người dùng đối với các ứng dụng và tài nguyên.