Tổng quan

Những điểm chính trong phân hệ

BOM và quy trình sản xuất

 • Tổ chức khai báo thành phần cấu tạo sản phẩm
 • Quản lý các phiên bản BOM
 • Cảnh báo thay đổi phiên bản, ban hành phiên bản
 • Quản lý nguồn lực sản xuất: Máy móc, nhân công
 • Quy trình sản xuất

Lập kế hoạch sản xuất

 • Kế hoạch giao hàng mua
 • Dự báo bán hàng, đơn hàng
 • Công suất máy, năng lực sản xuất
 • Kế hoạch sản xuất
 • Kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu
 • Kế hoạch nguồn lực khác: Nhân công, máy móc

Thực thi sản xuất (Execution)

 • Hỗ trợ sản xuất rời rạc, sản xuất dây chuyền
 • DBIZ Manufacturing quản lý giao dịch xuất dùng sản xuất
 • Nhập kho bán thành phẩm, thành phẩm từng công đoạn
 • Quản lý hàng hỏng, hàng cần sửa chữa

Kiểm soát chất lượng (Quality Check)

 • Quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng
 • Thực hiện QC, QA
 • Báo cáo QC

Chi phí sản xuất (Production Costing)

 • Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (sản xuất rời rạc)
 • Tập hợp, phân bổ chi phí nguyên vật liệu chính, phụ cho thành phẩm
 • Tập hợp, phân bổ chi phí nhân công
 • Tập hợp, phân bổ các chi phí quản lý chung
 • Tập hợp, phân bổ các chi phí khấu hao
 • Tính giá bán thành phẩm công đoạn, thành phẩm nhập kho
 • Quản trị giá thành: so sánh giá thành kế hoạch, định mức hàng hỏng

Điều hành sản xuất

Hệ thống DBIZ MES cung cấp công cụ để tối ưu khả năng vận hành của nhà máy và giải phóng nhóm sản xuất khỏi các quy trình thủ công, giúp cải thiện năng suất và theo dõi sản xuất theo thời gian thực một cách thường xuyên giữa các nhà máy, phân xưởng dù ở bất kỳ địa điểm nào.

Hệ thống DBIZ MES giúp thu thập dữ liệu về quá trình sản xuất, hiệu suất, truy xuất nguồn gốc, quản lý nguyên liệu và công việc đang tiến hành và các hoạt động khác của nhà máy. Những dữ liệu này cho phép những người ra quyết định hiểu tình trạng sản xuất hiện tại và tối ưu hóa quy trình sản xuất tốt hơn. Các chức năng chính của DBIZ MES gồm có:

 • Thiết lập lịch trình sản xuất
 • Quản trị hoạt động sản xuất theo thời gian thực
 • Giám sát chất lượng
 • Quản lý truy xuất nguồn gốc
 • Thiết lập kế hoạch bảo trì
 • Phân tích hiệu suất máy móc tổng thể
 • Tích hợp toàn diện với hệ thống SCADA của nhà máy

Báo cáo sản xuất

DBIZ Manufacturing cung cấp bộ báo cáo sản xuất dựng sẵn bao gồm các báo cáo chính sau:

 • Báo cáo chế biến theo sản phẩm
 • Theo dõi tình hình nhập thành phẩm của LSX
 • Theo dõi tình hình xuất NVL của LSX
 • Theo dõi tình hình dự trữ nguyên vật liệu
 • Báo cáo so sánh doanh thu và giá vốn theo đơn vị kinh doanh
 • Báo cáo chế biến nhà hàng theo NVL
 • Tình hình sử dụng NVL thực tế so với lý thuyết định mức
 • Tình hình sử dụng NVL thực tế vs lý thuyết – CHI TIẾT
 • So sánh giá lý thuyết và thực tế chế biến nhà hàng

Tài liệu sản phẩm