Tổng quan

ODS - Operation Data System là hệ thống lưu trữ toàn bộ thông tin dữ liệu tập trung của doanh nghiệp được trích xuất từ các hệ thống nguồn khác nhau. Từ hệ thống ODS, các thông tin dữ liệu sẽ được chuẩn hóa, hợp nhất và phân bổ cho nhiều mục đích sử dụng như nhu cầu báo cáo quản trị, cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng khác hoặc áp dụng AI để phục vụ nhu cầu tối ưu hóa quản trị - điều hành.

Các chức năng chính của DBIZ ODS & BI

Mô hình hóa dữ liệu theo chủ đề

DBIZ Operation Data & BI hoạch định sẵn sàng bộ khung dữ liệu hoàn chỉnh cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Dù các ứng dụng quản trị kinh doanh của bạn là gì, tất cả các dữ liệu sinh ra đều được lưu trữ tại một chỗ duy nhất theo các chủ đề định sẵn. Các mô hình dữ liệu định sẵn bao gồm:

Dành cho Doanh nghiệp:

 • Dữ liệu tài chính – kế toán
 • Dữ liệu mua sắm
 • Dữ liệu bán hàng
 • Dữ liệu sản xuất
 • Dữ liệu tồn kho
 • Dữ liệu bảo trì thiết bị
 • Dữ liệu nhân sự và lương

Dành cho Ngân hàng:

 • Quản lý dữ liệu danh mục
 • Quản lý dữ liệu cơ cấu tổ chức đơn vị
 • Quản lý dữ liệu tham số, điều kiện dùng chung
 • Quản lý dữ liệu cây sản phẩm, dịch vụ
 • Quản lý dữ liệu cây tài khoản
 • Quản lý dữ liệu khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, người thụ hưởng
 • Quản lý dữ liệu user ngân hàng điện tử
 • Quản lý dữ liệu phương án, luồng quy trình khách hàng đăng ký sản phẩm/dịch vụ
 • Quản lý dữ liệu kênh giao dịch của khách hàng
 • Quản lý dữ liệu xếp hạng tín dụng khách hàng
 • Quản lý dữ liệu tài sản và định giá tài sản
 • Quản lý dữ liệu tài sản đảm bảo
 • Quản lý dữ liệu hạn mức tín dụng
 • Quản lý dữ liệu hợp đồng, tài khoản
 • Quản lý dữ liệu đăng ký sử dụng dịch vụ
 • Quản lý dữ liệu giao dịch tài chính
 • Quản lý dữ liệu giao dịch phi tài chính, sự kiện
 • Quản lý dữ liệu giao dịch kế toán AP, TSCĐ và GL
 • Quản lý dữ liệu hạch toán chi tiết biến động số dư hợp đồng, tài khoản
 • Quản lý dữ liệu tổng hợp số dư của hợp đồng, tài khoản
 • Quản lý dữ liệu location
 • Quản lý dữ liệu thu hồi nợ
 • Sao kê chốt ngày/tháng, bảng tổng hợp dữ liệu

Hệ thống báo cáo BI dựng sẵn

Các báo cáo quản trị và báo cáo phân tích đã được chúng tôi tạo dựng sẵn và có thể dùng ngay khi có dữ liệu trên Operation Data & BI – ODS. Các báo cáo này cũng đã được phân loại theo từng chủ đề, từng dashboard và các phân tích cụ thể kèm theo.

Dành cho Doanh nghiệp:

 • Phân tích tài chính – kế toán
 • Phân tích mua sắm
 • Phân tích bán hàng
 • Phân tích sản xuất
 • Phân tích tồn kho
 • Phân tích bảo trì thiết bị
 • Phân tích nhân sự và lương

Dành cho Ngân hàng:

 • Báo cáo vận hành
 • Báo cáo sao kê
 • Báo cáo Ngân hàng nhà nước
 • Báo cáo quản trị rủi ro
 • Báo cáo hiệu quả tài chinh
 • Báo cáo kinh doanh, bán hàng

Tài liệu sản phẩm

Lợi ích của DBIZ ODS & BI

Chuẩn hoá dữ liệu

DBIZ ODS tập hợp dữ liệu lại với nhau từ vô số nguồn, làm sạch và tái cấu trúc dữ liệu, đồng thời kết nối nâng cao với bất kỳ hệ thống nào, dù là nội bộ hay bên thứ 3. Sau khi dữ liệu được chuẩn hoá, doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát và phân tích sâu hơn để thực hiện các mục đích quản trị điều hành

Tốc độ xử lý

Hệ thống DBIZ ODS được đặt tại trung tâm DC nổi tiếng và tin tưởng, được vận hành bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, không gián đoạn.

Triển khai nhanh

Các chuyên gia của chúng tôi lâu năm trong nghề với năng lực BA chuyên ngành, làm chủ công nghệ và các hạ tầng triển khai đầy đủ giúp cho dự án của bạn tiến hành với thời gian ngắn nhất.