Tổng quan

Phân hệ quản lý bán hàng trong DBIZ ERP là một phần quan trọng của hệ thống, giúp doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa quy trình bán hàng, tạo và duy trì mối quan hệ khách hàng, và theo dõi thông tin tài chính liên quan đến doanh thu một cách hiệu quả và tự động.

Những điểm chính trong phân hệ

Quản lý thông tin khách hàng

Chức năng quản lý thông tin khách hàng trong DBIZ ERP là một phần quan trọng của hệ thống, giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cung cấp dịch vụ tốt hơn, và tối ưu hóa quy trình tiếp thị và bán hàng.

Quản lý hạn mức tín dụng của khách hàng

Chức năng quản lý hạn mức tín dụng của khách hàng trong DBIZ ERP cho phép doanh nghiệp xác định và kiểm soát mức độ tín dụng mà họ sẵn sàng cấp cho từng khách hàng. Đây là một phần quan trọng của quản lý tài chính và quản lý khách hàng trong hệ thống.
Chức năng quản lý hạn mức tín dụng của khách hàng trong DBIZ ERP giúp doanh nghiệp kiểm soát tài chính, giảm rủi ro về công nợ không trả, và tạo ra quy trình quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Báo giá

Trong DBIZ ERP, chức năng “Quote” (báo giá) là một phần quan trọng của quy trình bán hàng và quản lý khách hàng. Chức năng Quote trong DBIZ ERP chủ yếu nhằm giúp bạn tạo, quản lý và theo dõi các báo giá một cách hiệu quả, tăng cường quản lý khách hàng, và tạo cơ hội kinh doanh trong quá trình bán hàng.

Đơn đặt hàng

Chức năng “Sales Order (SO)” (Đơn đặt hàng) trong DBIZE ERP là một phần quan trọng của quy trình bán hàng và quản lý đặt hàng của doanh nghiệp.
Chức năng Sales Order trong DBIZ ERP chủ yếu nhằm giúp bạn quản lý quá trình đặt hàng từ khách hàng một cách hiệu quả, đảm bảo rằng bạn có đủ hàng tồn kho để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và theo dõi thông tin tài chính liên quan đến đơn đặt hàng.

Giao hàng

Chức năng “Shipment” (Giao hàng) trong DBIZ ERP là một phần quan trọng của quy trình quản lý hàng hóa và vận chuyển của doanh nghiệp.
Chức năng Shipment trong DBIZ ERP chủ yếu nhằm giúp bạn quản lý quá trình giao hàng và vận chuyển một cách hiệu quả, đảm bảo rằng hàng hóa được giao đúng thời gian và trạng thái, và tối ưu hóa quy trình vận chuyển.

Hóa đơn bán hàng

Chức năng “Sales Invoice” (Hóa đơn bán hàng) trong DBIZ ERP là một phần quan trọng của quy trình tài chính và quản lý doanh thu của doanh nghiệp, giúp bạn quản lý quá trình tạo hóa đơn, thu tiền từ khách hàng, và theo dõi tài chính liên quan đến doanh thu một cách hiệu quả và tự động hóa.

Thu tiền

Chức năng Thu tiền (Receipt) trong DBIZ ERP hỗ trợ Doanh nghiệp quản lý việc thu tiền từ khách hàng một cách hiệu quả, cập nhật thông tin tài chính liên quan đến doanh thu, và cung cấp lịch sử chi tiết về các giao dịch thu tiền.

Trả lại hàng

Chức năng “Customer Return” (Trả hàng từ khách hàng) trong DBIZ ERP là một phần quan trọng của quy trình quản lý hàng hóa và dịch vụ trả lại từ khách hàng, giúp bạn quản lý và xử lý các yêu cầu trả hàng từ khách hàng một cách hiệu quả, đảm bảo tính chính xác trong việc cập nhật tồn kho và thông tin tài chính liên quan đến trả hàng.

Báo cáo bán hàng

DBIZ OM cung cấp bộ báo cáo quản trị bán hàng sẵn có trên hệ thống bao gồm các báo cáo cơ bản sau:

  • Báo cáo bán hàng theo nhân viên
  • Báo cáo bán hàng tổng hợp
  • Bảng kê bán hàng chi tiết
  • Bảng kê giao dịch bán hàng
  • Báo cáo bán hàng theo ngày
  • Báo cáo bán hàng theo khoảng thời gian
  • Báo cáo bán hàng theo nhóm sản phẩm
  • Báo cáo so sánh doanh thu

Tài liệu sản phẩm