Tổng quan

DBIZ Sales Forecast là giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp ước tính doanh số bán hàng trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử bán hàng, xu hướng thị trường, yếu tố kinh tế, sự kiện tương lai và nhiều yếu tố khác của các đơn vị sản phẩm và/hoặc giá trị tiền tệ của các sản phẩm hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể, sử dụng các phương pháp định lượng và thống kê dựa trên dữ liệu lịch sử và thống kê thị trường.

Những điểm chính của giải pháp

Lịch hoạt động & Chu kỳ dự báo

 •  Hệ thống hỗ trợ khai báo bộ Lịch hoạt động (Operational Calendar) để thiết lập các chu kỳ đo lường cho việc lập kế hoạch, tính toán dự báo và báo cáo của Doanh nghiệp.
 • Chu kỳ dự báo: các Lịch hoạt động cho phép thiết lập các Chu kỳ dự báo có các khoảng thời gian hàng tuần và hàng tháng.

Lịch sử bán hàng

Hệ thống hỗ trợ tạo dữ liệu Lịch sử bán hàng từ DBIZ ERP hoặc dữ liệu được tích hợp từ các Hệ thống khác để tính toán dự báo.

Các thông tin lịch sử bán hàng gồm:

 • Nhóm khách hàng, Khách hàng, Địa chỉ của Khách hàng.
 • Nhóm sản phẩm, sản phẩm
 • Kho xuất hàng
 • Khu vực và Dự án

Quy tắc dự báo (Forecasting Rules)

 • Các Quy tắc Dự báo xác định logic kinh doanh để tính toán dự đoán dựa trên một thuật toán đã được triển khai trước đó.
 • Những quy tắc này được sử dụng để thiết lập các quy tắc và phạm vi tính toán dự báo.

Định nghĩa dự báo

 • Chức năng Định nghĩa dự báo (Forecasting definition) cho phép định nghĩa các điều kiện để chọn các dữ liệu bán hàng lịch sử. Thứ tự của các kết hợp được xác định bởi chuỗi thứ tự các quy tắc, trong đó chuỗi có thứ tự thấp có ưu tiên hơn so với chuỗi cao hơn.
 • Điều kiện lọc dữ liệu được định nghĩa bởi dữ liệu đối tác kinh doanh (đối tác kinh doanh, nhóm đối tác kinh doanh, khu vực bán hàng và chiến dịch), Dữ liệu Sản phẩm (sản phẩm, danh mục, phân loại, lớp và nhóm), dữ liệu yếu tố cho phép tính toán (yếu tố Alpha, Gamma, Bội số, Tỷ lệ).
 • Việc sử dụng phù hợp của định nghĩa dự đoán cho phép tạo ra các phép tính với các yếu tố khác nhau cho mỗi nhóm dữ liệu chính được định nghĩa cho một đối tác kinh doanh hoặc sản phẩm.
 • Như vậy, có thể dự đoán cho từng danh mục sản phẩm, khác nhau so với các danh mục khác.

Công cụ dự báo (Forecast simulation)

Forecast simulation trong Sales Planning DBIZ cho phép tính toán dự báo dựa trên việc xác định các tham số cần thiết để xử lý việc tính toán dự đoán.

Các tham số đầu vào để lọc dữ liệu lịch sử bán hàng & tính toán dự báo:

 • Định nghĩa Dự báo (Forecast Definition)
 • Quy tắc Dự báo (Forecast Rule)
 • Lịch hoạt động (Operational Calendar)
 • Kho bán hàng (Source Warehouse)
 • Kỳ lấy dữ liệu lịch sử bán hàng (Base Period Definition)
 • Kỳ dự báo (Target Periods Definition).
 • Số lượng kỳ được lấy dữ liệu để tính toán dự báo (Periods Historical)
 • Kho mục tiêu (Target Warehouse): Ở một số doanh nghiệp, thông tin lịch sử bán hàng được tạo ra cho mỗi điểm bán hàng, thông qua trường này có thể gộp lại nhu cầu trong một kho mục tiêu.

Tính toán Dự đoán: Hệ thống tính dự báo dựa trên thuật toán tính toán được xác định bởi Forecast Rule, và các yếu tố được xác định trong định nghĩa dự đoán. Các giá trị tính toán cho mỗi khoảng thời gian được lưu trữ là kết quả của mô phỏng.

Tài liệu sản phẩm