Tổng quan

Phân hệ Shipping Execution - quản lý giao nhận là một phần quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng và hoạt động vận chuyển của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa quá trình giao nhận hàng hóa, đảm bảo rằng hàng hóa được giao đúng thời gian, địa điểm và trong tình trạng tốt. Điều này cải thiện khả năng phục vụ khách hàng, tối ưu hóa tồn kho và giảm thiểu chi phí vận chuyển.

Những điểm chính trong phân hệ

Quản lý Đơn Đặt Hàng và Đơn Xuất Kho

 • Phân hệ Shipping Execution – quản lý giao nhận cho phép doanh nghiệp quản lý các đơn đặt hàng từ khách hàng và đơn xuất kho từ kho hàng.
 • Các đơn đặt hàng và đơn xuất kho cần được liên kết với quá trình giao nhận để theo dõi việc chuẩn bị và vận chuyển hàng hóa.

Chuyến giao hàng

 • Hệ thống giúp lập chuyến giao hàng dựa trên các đơn đặt hàng và đơn xuất kho.
 • Lập Chuyến giao hàng nhằm đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được giao đúng thời gian và địa điểm mong muốn.
 • Đầu ra của Lịch giao nhận là Chuyến giao hàng đã giao cho Tài xế, Xe giao hàng cụ thể. Sau khi Chuyến giao hàng đã được chỉ định Tài xế thực hiện giao hàng, Tài xế nhận được thông tin chuyến giao hàng trên ứng dụng di động “DBIZ Shipping”.

Xác nhận Nhận hàng, Giao hàng

 • Xác nhận nhận hàng: Chức năng cho phép Nhân viên vận chuyển/ Tài xế thực hiện nghiệp vụ xác nhận đã Nhận hàng để ghi nhận việc đã nhận hàng từ Đơn vị kinh doanh.
 • Trong quá trình đi giao hàng, Tài xế có thể xem danh sách các địa điểm giao hàng và bản đồ hướng dẫn đường đi đến địa điểm cần giao hàng.
 • Xác nhận giao hàng: Sau khi hàng hóa được giao đến điểm đích, người nhận có thể xác nhận việc Giao hàng để ghi nhận việc hàng hóa đã giao cho Chủ hàng.

Theo Dõi Vận Chuyển

 • Phân hệ quản lý giao nhận giúp theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa từ điểm xuất kho đến điểm giao hàng.
 • Bạn có thể theo dõi lộ trình, thời gian, và tình trạng của các lô hàng trong thời gian chuyển động.
 • Ngoài ra, Nhân viên kinh doanh có thể theo dõi thông tin tình trạng giao hàng của từng Đơn hàng mà họ đang phụ trách ngay trên ứng dụng di động.

Tài liệu sản phẩm