Tổng quan.

Nền tảng ứng dụng chuyển đổi số cho quản trị kinh doanh DBIZ SaaS bao gồm 04 nhóm phân hệ

erp-quan-tri-nguon-luc-doanh-nghiep

ERP - Quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Sản phẩm nền tảng và giải pháp chuyên ngành giúp cho việc quản trị kinh doanh của Doanh nghiệp theo định hướng chuyển đổi số được dễ dàng hơn

digital-business-kinh-doanh-dien-tu

Digital Business - Kinh doanh điện tử

Sản phẩm nền tảng giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi từ các mô hình kinh doanh thông thường sang việc Kinh doanh điện tử nhanh gọn, mềm dẻo và dễ dàng hơn

integration-tich-hop

INTEGRATION - Tích hợp

Sản phẩm công nghệ nền tảng và giải pháp chuyên ngành giúp cho việc Tích hợp của Doanh nghiệp theo định hướng chuyển đổi số được dễ dàng hơn

data-quan-ly-du-lieu

DATA - Quản lý dữ liệu

Sản phẩm nền tảng và giải pháp chuyên ngành giúp cho việc Quản lý dữ liệu của Doanh nghiệp theo định hướng chuyển đổi số được dễ dàng hơn