Tổng quan.

Nền tảng ứng dụng chuyển đổi số cho Tự động hóa - DBIZ INTEGRATION bao gồm 3 phân hệ

api-management-tich-hop-ung-dung

API Management - Tích hợp ứng dụng

DBIZ API Manager là giải pháp hoàn chỉnh để xây dựng, tích hợp và hiển thị các dịch vụ kỹ thuật số dưới dạng API, có thể giúp các tổ chức quản lý, bảo mật và kiểm soát được các API một cách nhanh chóng và dễ dàng.

data-integrator-tich-hop-du-lieu

Enterprise Integrator - Tích hợp dữ liệu

DBIZ Enterprise Integrator là một nền tảng tích hợp cho phép tích hợp lấy API làm trung tâm bằng cách sử dụng kiến trúc tích hợp như microservices hoặc ESB tập trung.

indentity-access-management-quan-tri-dinh-danh-xac-thuc

Identity Access Management - Quản lý định danh và truy cập

DBIZ IAM là một dịch vụ quản lý danh tính và truy cập (IAM), có thể giúp các tổ chức quản lý danh tính và quyền truy cập của người dùng đối với các ứng dụng và tài nguyên.