Quản trị doanh nghiệp ngành nông sản & thực phẩm hiệu quả

Hỗ trợ các chủ doanh nghiệp ngành nông sản & thực phẩm trong việc tối ưu khả năng quản trị doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh doanh