Quản lý một hoặc chuỗi cửa hàng sách báo, tạp chí hiệu quả

Hỗ trợ các chủ doanh nghiệp kinh doanh sách báo, tạp chí trong việc tối ưu khả năng quản lý cửa hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh