Quản lý một hoặc chuỗi nhà thuốc, bệnh viện hiệu quả

Hỗ trợ các chủ doanh nghiệp kinh doanh nhà thuốc, bệnh viện trong việc tối ưu khả năng quản lý cửa hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh